Ervaren Projectleider

Bij Waal gaat de bouw al an­ders! Op weg naar flexi­be­le en ef­fec­tie­ve net­werk­or­ga­ni­sa­ties wer­kend in een we­reld met on­ze klan­ten, ke­ten­part­ners en co-wor­kers, blij­ven de om­stan­dig­he­den en de ont­wik­ke­lin­gen zich steeds ver­nieu­wen. De con­text be­paalt voor een groot deel waar ver­nieu­wing in ons be­drijf zich kan voor­doen en wat daar­in de slim­ste bu­si­ness-idee­ën zijn. Ons Waal DNA helpt snel te an­ti­ci­pe­ren op de re­a­li­teit. Vi­sie, ope­ra­ti­o­nal ex­cel­len­ce, (be)stu­ring en geld ver­die­nen zijn the­ma’s voor de ko­men­de tijd. De te­gen­stel­lin­gen tus­sen com­mer­cie en tech­niek, ver­be­te­ren en ver­nieu­wen, bou­wen en dienst­ver­le­ning, BIM en 2D wil­len we daar­voor over­brug­gen. We zijn op zoek naar een:

Er­va­ren Pro­ject­lei­der

In ver­band met het aan­ne­men van nieu­we pro­jec­ten zijn wij per di­rect op zoek naar een er­va­ren (se­ni­or) pro­ject­lei­der op HBO of TU-ni­veau die graag werkt in een ver­nieu­wen­de om­ge­ving waar­bij ke­ten­sa­men­wer­king en lean bou­wen cen­traal staan.

Er komt veel op je schou­ders te­recht. Sta je in voor een goe­de over­all plan­ning en be­waak je de kwa­li­teit en voort­gang? Je kunt pro­jec­ten van A tot Z fi­nan­ci­eel be­ge­lei­den en waar no­dig ben je het aan­spreek­punt voor de op­dracht­ge­ver. Je hebt een scherp oog voor het sig­na­le­ren van kan­sen voor Waal. Als je hier­voor in een ge­lijk­soor­ti­ge func­tie bij een bouw­be­drijf hebt la­ten zien het vak in de vin­gers te heb­ben, wil­len we je graag ver­tel­len wat wij je te bie­den heb­ben.

Ben jij die coach die strak kan plan­nen en or­ga­ni­se­ren en het on­der­ne­mer­schap hoog in het vaan­del heeft staan? Heb je er­va­ring in een ge­lijk­soor­ti­ge func­tie bij een bouw­be­drijf en ben je toe aan een nieu­we uit­da­ging en spreekt bo­ven­staan­de je aan? Wil jij ook tot de top be­ho­ren, in­no­va­ties om­ar­men en ons suc­ces mee hel­pen uit­bou­wen? Dan gaan we graag het ge­sprek met je aan!

Wij bie­den je een in­no­va­tie­ve werk­om­ge­ving. Je krijgt al­le ruim­te en kan­sen om te on­der­ne­men bin­nen on­ze suc­ces­vol­le on­der­ne­ming. En de mo­ge­lijk­he­den om een ac­tie­ve bij­dra­ge te le­ve­ren aan ver­nieu­wing in de bouw­ke­ten. Van­zelf­spre­kend hoort daar een pas­send ar­beids­voor­waar­den­pak­ket bij.

Voor meer in­for­ma­tie over Waal kun je kij­ken op www.waal.nl. Heb je vra­gen over de func­tie dan kun je te­recht bij Sven-Pie­ter van der Gie­sen, via te­le­foon­num­mer 010 – 248 28 28. Je sol­li­ci­ta­tie kun je aan hem rich­ten via sgi@waal.nl.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze wer­ving wordt niet op prijs ge­steld.

Solliciteer direct

  • Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 20 MB.