Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens van Maas Wijkontwikkeling B.V. als Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens
Maas Wijkontwikkeling B.V.
Schiedamsedijk 22
3134 KK Vlaardingen
KvK 77667239
Algemeen telefoon: 010 – 248 2828
Algemeen e-mailadres: info@maaswo.nl

Waarom wij Persoonsgegevens verwerken
Maas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de dienstverlening zoals met u is overeengekomen voor u te kunnen verrichten;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten behoeve van de dienstverlening aan u of voor onszelf.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij Persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers, zijn deze data herkenbaar in onze verslaglegging en/of rapportages. U hebt waarschijnlijk recht op inzicht in deze verslaglegging en/of rapportages.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN nummer(s)
 • Persoonsgegevens van derden die zijn ingesloten in de door u aangeleverde (financiële) documenten

Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om Persoonsgegevens aan Maas te verstrekken. Uiteraard leggen wij alleen gegevens vast die in het kader van onze dienstverlening aan u relevant zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Maas werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maas bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de met u afgesproken dienstverlening bewaren wij gedurende zeven jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer u vragen hebt over de opdracht of garantie.
 • Indien wettelijk verplicht, bewaren wij (een deel van) de vastgelegde gegevens langer. Dat geldt bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties, waarbij de wettelijke bewaarplicht 10 jaar is.
 • Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van aan u verstrekte informatie over onze dienstverlening zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, bewaren wij maximaal 12 maanden, of korter als duidelijk is dat geen opdrachtrelatie zal ontstaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maas deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Denkt u daarbij aan instanties als notarissen of banken.
Maas gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als Maas hanteert.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maas gebruikt op haar website technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maas. U hebt het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt van ons te ontvangen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand te sturen aan u of aan een ander binnen een door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Maas via het bovenstaande postadres of mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgestelde gronden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten
Hebt u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door Maas kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer via het e-mailadres privacy@Maaswo.nl
U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen
Maas kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website.
Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Vlaardingen, 26 oktober 2020